Get Adobe Flash player

Oddział toruński Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

Instytut Literatury Polskiej UMK jest siedzibą toruńskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.       

Celem Towarzystwa jest naukowe badanie dziejów polskiego piśmiennictwa ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Adama Mickiewicza i współczesnego mu ruchu umysłowego, a także budzenie zamiłowania do literatury polskiej, pogłębianie jej znajomości oraz popularyzacja osiągnięć nauki o literaturze. Towarzystwo podejmuje również działania edukacyjne w zakresie kształcenia polonistycznego oraz prace związane z metodyką nauczania literatury i języka polskiego w szkołach różnych szczebli.

Towarzystwo Literackie urządza odczyty publiczne, zebrania, sesje i konkursy o charakterze naukowym, popularnonaukowym i kulturalnym. Organem Towarzystwa jest Rocznik, w którym systematycznie publikowane są materiały poświęcone badaniom nad literaturą polską i nauczaniu literatury w szkole. Towarzystwo bierze także czynny udział w przygotowaniu imprez naukowych oraz popularyzatorskich wespół z innymi instytucjami badawczymi, edukacyjnymi, kulturalnymi i administracyjnymi. Do największych osiągnięć Towarzystwa należy zaliczyć pomnikowe wydanie Dzieł Adama Mickiewicza, których edycja, obejmująca wszystkie pisma Wieszcza, rozpoczęła się w 1993 roku.

Członkowie toruńskiego Oddziału TLiAM prowadzą przede wszystkim działalność odczytową, adresowaną zarówno do pracowników Instytutu i Uniwersytetu oraz studentów, jak i do nauczycieli i młodzieży szkolnej. Tematyka odczytów jest zróżnicowana, obejmuje problemy związane z badaniami twórczości Adama Mickiewicza oraz zagadnienia historyczno- i teoretycznoliterackie związane z dorobkiem innych pisarzy – tematyka ta zawsze jest odzwierciedleniem indywidualnych zainteresowań prelegentów.

W planach toruńskiego Oddziału Towarzystwa jest organizowanie wykładów dotyczących literatury, adresowanych do uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych oraz studentów, a także warsztatów literackich dla słuchaczy Wydziału Filologicznego UMK i uczniów gimnazjów oraz liceów.

Osoby zainteresowane współpracą z Towarzystwem mogą kontaktować się z prezesem Zarządu toruńskiego Oddziału TLiAM, dr. hab. Pawłem Tańskim (Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej ILP UMK).

e-mail: pawelt@umk.pl