Get Adobe Flash player

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie

 

Rada Naukowa:

Kajsa Andersson (The University of Örebro)

Jacek Brzozowski (UŁ)

Tomasz Chachulski (IBL PAN i UKSW)

Andrea De Carlo (Universita degli Studi di Napoli „L’Orientale”)

Janusz Degler (UWr)

Grażyna Halkiewicz-Sojak (UMK)

Maria Kalinowska (UW)

Roman Loth (IBL PAN)

Zbigniew Przychodniak (UAM)

 

Redaktor Naczelny:

Mirosław Strzyżewski

e-mail: mistrzy@umk.pl

 

Sekretarz Redakcji:

Agnieszka Markuszewska

e-mail: amarkusz@umk.pl

 

Redaktorzy współpracujący:

Bartłomiej Kuczkowski

Ewelina Gajewska

Anna Mądry

Jacek Wełniak

 

Adres Redakcji:

Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich, p. 215

Instytut Literatury Polskiej UMK

ul. Fosa Staromiejska 3

87-100 Toruń

e-mail: sztukaedycji@umk.pl

ISSN: 2084-7963

e-ISSN 2391-7903

 

English Version

 

 

Czasopismo "Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” w swoich założeniach ma stanowić forum wymiany myśli, poglądów oraz przykładowych rozwiązań, jakimi warto się dzielić, by wspólnie dochodzić do nowych koncepcji teoretycznych, metod pracy nad tekstem, rozwiązań edytorskich oraz procedur postępowania z dziełem literackim. Projekt czasopisma łączy się z cyklem organizowanych przez Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich UMK ogólnopolskich konferencji naukowych, podczas których spotykają się zarówno historycy literatury, edytorzy i tekstolodzy, jak i księgarze, bibliofile, dyrektorzy wydawnictw i bibliotek oraz historycy sztuki z zakresu grafiki użytkowej.

 

Dotychczas opublikowane numery czasopisma:

„Sztuka Edycji 2011, nr 1 (1): Dziewiętnastowieczne edycje, red. M. Strzyżewski i M. Bizior-Dombrowska 

Spis treści ("Sztuka Edycji" w Open Journal System)


 

„Sztuka Edycji” 2012, nr 1 (2): Dziewiętnastowieczni edytorzy i wydawcy, red. A. Markuszewska

Spis treści ("Sztuka Edycji" w Open Journal System)


 

„Sztuka Edycji” 2012, nr 2 (3): Autografy i edycje. Wokół tekstów Zygmunta Krasińskiego, red. M. Strzyżewski

Spis treści ("Sztuka Edycji" w Open Journal System)


 

Sztuka Edycji” 2013, nr 1 (4): Dziewiętnastowieczny rynek wydawniczy, red. M. Lutomierski

Spis treści ("Sztuka Edycji" w Open Journal System)


 

„Sztuka Edycji” 2013, nr 2 (5): Wokół typografii i idei pięknej książki, red. M. Pest

Spis treści ("Sztuka Edycji" w Open Journal System)


 

„Sztuka Edycji” 2014, nr 1-2 (6): Zygmunt Krasiński - edycje i interpretacje, red. M. Strzyżewski

Spis treści ("Sztuka Edycji" w Open Journal System)


 

„Sztuka Edycji” 2015, nr 1 (7): Edytorstwo a cenzura (XIXXX wiek), red. K. Budrowska, E. Dąbrowicz

„Sztuka Edycji” ("Sztuka Edycji" w Open Journal System)

 


„Sztuka Edycji” 2015, nr 2 (8): Edytorstwo polskie na uchodźstwie i emigracji. Varia, red. M. Lutomierski

„Sztuka Edycji” ("Sztuka Edycji" w Open Journal System)

 


„Sztuka Edycji” 2016, nr 1 (9): Witkacy: piekło edytora, red. M. Bizior-Dombrowska

„Sztuka Edycji” ("Sztuka Edycji" w Open Journal System)

 

„Sztuka Edycji” 2016, nr 2 (10): Edytorstwo w świecie elektronicznym, red. M. M. Śliwińska

„Sztuka Edycji” ("Sztuka Edycji" w Open Journal System)

 

 

 

W przygotowaniu:

Sztuka Edycji” 2017, nr 1 (11): Podróżopisarstwo a problemy edytorskie, red. M. Kowalska

Tematyka kolejnych numerów:

Problemy edycji literatury XIX i XX w., red. D. Pachocki

Edytorstwo tekstów dawnych, red. T. Chachulski

Filozofia przypisów, red. M. Bizior-Dombrowska

Edytorstwo literatury dla dzieci i młodzieży, red. M. Lutomierski

Świat tekstów Leopolda Buczkowskiego, red. R. Sioma

 

 

 

Zgłaszanie propozycji numerów tematycznych:

Redakcja „Sztuki Edycji” oczekuje na propozycje numerów tematycznych zarówno od badaczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, jak i wszystkich środowisk akademickich w kraju. Przy zgłaszaniu propozycji tematycznych prosimy o podanie następujących informacji: 1) dane osoby zgłaszającej temat (tytuł naukowy, stopień, zajmowane stanowisko, instytucja); 2) propozycję tematu oraz uzasadnienie wyboru tematyki; 3) ewentualną listę przewidywanych autorów i problematykę artykułów; 4) deklarowany termin złożenia materiałów gotowych do recenzji.

 

Zgłaszanie materiałów do działu „Źródła i dokumenty” oraz „Przeglądy i sprawozdania”:

Na każdy numer „Sztuki Edycji” – oprócz artykułów naukowych – składają się działy „Źródła i dokumenty” oraz „Przeglądy i sprawozdania”. Zachęcamy do publikowania w naszym czasopiśmie materiałów źródłowych (np. listów, fragmentów utworów, tłumaczeń z języka obcego), recenzji edycji krytycznych lub popularnonaukowych klasyków literatury i książek o tematyce edytorskiej, sprawozdań i przeglądów. Przy zgłaszaniu tekstów prosimy o podanie następujących informacji: 1) dane osoby zgłaszającej materiał źródłowy, recenzję lub sprawozdanie (tytuł naukowy, stopień, zajmowane stanowisko, instytucja); 2) uzasadnienie wyboru tematyki.

 

Autorzy przysyłający teksty do „Sztuki Edycji” są proszeni o dołączenie oświadczenia stwierdzającego, że: 1) praca nie była wcześniej publikowana ani nie jest skierowana do redakcji innych czasopism lub ksiąg zbiorowych; 2) w pracy nie zostały wykorzystane koncepcje, założenia, metody i fragmenty tekstów innych autorów bez podania ich nazwisk i tytułów ich dzieł; 3) informacji o źródle finansowania badań przedstawionych w artykule.

 

Tekst artykułu naukowego nie powinien przekraczać objętości 1,5 arkusza wydawniczego (60 000 znaków typograficznych, łącznie z przypisami), recenzji lub sprawozdania – 0,5 arkusza. Prosimy również o dołączenie do tekstu krótkiego biogramu (z informacją o afiliacji i adresem e-mailowym), streszczenia artykułu w języku polskim oraz w języku angielskim, słów kluczowych najtrafniej określających problematykę przedstawioną w artykule, bibliografii załącznikowej.

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania w nadesłanym tekście zmian redakcyjnych o charakterze językowo-stylistycznym i kompozycyjnym oraz do wskazywania autorowi, głównie na podstawie ocen recenzentów zewnętrznych, elementów tekstu koniecznych do nowego autorskiego opracowania merytorycznego. Autor ma obowiązek ustosunkować się do powyższych rozstrzygnięć i wskazówek poprzez autoryzację i ewentualną modyfikację tekstu dostarczonego autorowi w postaci pliku elektronicznego. Redakcja nie płaci honorarium autorskiego za materiały opublikowane na łamach „Sztuki Edycji”.

 

Procedura recenzowania artykułów:

 • Wstępnej oceny artykułów dokonują redaktor naczelny czasopisma oraz członkowie redakcji (w tym redaktorzy tematyczni), biorąc pod uwagę poziom merytoryczny nadesłanej pracy oraz jej zgodność z tematyką pisma.
 • Redakcja decyduje, do którego z projektowanych tomów zostanie włączona nadesłana rozprawa (nie musi to być aktualnie przygotowywany numer). Jeśli dany tekst nie spełnia kryteriów artykułu naukowego, redakcja może zadecydować o jego odrzuceniu lub umieszczeniu w innym dziale numeru, np. w „Przeglądach i Sprawozdaniach”.
 • Teksty powinny być przygotowane według wskazań technicznych redakcji.
 • Teksty pozytywnie zaopiniowane w redakcji są kierowane do co najmniej dwóch niezależnych recenzentów (specjalistów w danej tematyce).
 • Zgodnie z zasadą double-blind review process w przypadku przyjęcia tekstu do druku (tudzież jego odrzucenia) nazwiska recenzentów nie są ujawniane autorom. Raz w roku redakcja podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów.
 • Recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: 1) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt); 2) relacje podległości zawodowej; 3) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 • Recenzja ma formę pisemną (formularz recenzyjny) i kończy się jednoznacznym wnioskiem dopuszczającym artykuł do publikacji bądź jego odrzuceniem.
 • Informujemy, że tryb recenzyjny przebiega zgodnie z zaleceniami sformułowanym przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce w dokumencie „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (Warszawa 2011).

 

Zapora GHOSTWRITING

Prowadzimy politykę jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstawania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy itp.) Dlatego przeciwdziałamy przypadkom nierzetelności naukowej, takim jak ghostwriting (brak ujawniania czyjegoś udziału w powstaniu publikacji) i guest authorship (przypisywanie komuś współudziału przy powstawaniu publikacji, mimo iż był on znikomy bądź w ogóle nie miał miejsca). Służą temu następujące zasady:

 • Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem informacji, kto jest autorem koncepcji publikacji). Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł redaktorowi tematycznemu danego tomu lub redakcji.
 • Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.)

 

 

Recenzenci dotychczas opublikowanych numerów "Sztuki Edycji":

 

Numery za lata 2011-2012

 • prof. dr hab. Grażyna Borkowska (Instytut Badań Literackich PAN)
 • prof. dr hab. Zbigniew Przychodniak (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
 • dr hab. Maciej Szargot, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
 • dr Teresa Winek (Instytut Badań Literackich PAN)

 

Numery za rok 2013

 • prof. dr hab. Małgorzata Komza (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Grażyna Gzella (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • dr hab. Ewa Skorupa, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

 

Numery za rok 2014

 • dr hab. Elżbieta Dąbrowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr hab. Grażyna Tomaszewska, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

 

Numery za rok 2015

 • prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Wacław Lewandowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • prof. dr hab. Bogdan Mazan (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Janusz Pasterski, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr hab. Violetta Wejs-Milewska (Uniwersytet w Białymstoku)

 

Numery za rok 2016

 • dr hab. Tomasz Bierkowski (ASP Katowice)
 • dr hab. Wanda A. Ciszewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • prof. Janusz Degler (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Maciej Dombrowski (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. Elżbieta Jamróz-Stolarska (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Emanuel Kulczycki (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Dominik Piotrowski (Biblioteka Uniwersytecka UMK)
 • dr hab. Ewa Repucho (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Ewa Satalecka (PJATK)
 • dr hab. Klaudia Socha (Uniwersytet Jagielloński)

 

 

Załączniki:

Wskazówki techniczne dotyczące przygotowania tekstu do druku

Formularz recenzyjny

Deklaracja o niewystępowaniu konfliktu interesów

 

Pierwotną wersją każdego półrocznika „Sztuki Edycji” jest wersja elektroniczna dostępna w systemie Open Access.

Oferujemy również druk za zlecenie
 
(więcej na stronie Wydawnictwa Naukowego UMK)

 

Zapraszamy do współpracy!

 

 

Polecamy:

Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich UMK

Spotkajmy się na facebooku!