Get Adobe Flash player

Dr hab. Maciej Wróblewski

Urodził się 9 października 1968 roku w Ełku; edukacja – Szkoła Podstawowa w Gronowie, Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Ciechocinku, studia na kierunku filologia polska w Instytucie Filologii Polskiej na UMK w Toruniu; praca – w charakterze nauczyciela j. polskiego, j. rosyjskiego i geografii w Szkole Podstawowej nr 17 w Toruniu; następnie jako nauczyciel j. polskiego w Zespole Szkół nr l w Toruniu oraz w X Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha w Toruniu; od 1995 roku asystentura w Zakładzie Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego Instytutu Literatury Polskiej UMK w Toruniu; od 2002 roku, po obronie pracy doktorskiej („Proza niefikcjonalna w edukacji polonistycznej ucznia szkoły średniej [1855-1939]”), stanowisko adiunkta; od października 2008 roku pełni obowiązki kierownika Zakładu Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej. W roku 2009 habilitował się na podstawie rozprawy „Czytanie przyszłości”. Polska fantastyka naukowa dla młodego czytelnika. Był prezesem toruńskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w latach 2007-2011.

 

Zainteresowania badawcze:

  • literatura dla dzieci i młodzieży
  • antropologia literacka
  • dzieje szkolnej i uniwersyteckiej polnistyki
  • polska literatura po 1989 roku
  • polska literatura fantastycznonaukowa

 

 

Wybrana bibliografia:

 

  • Monografie:

  1. Proza niefikcjonalna w edukacji polonistycznej ucznia szkoły średniej (1855-1939), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003
  2. Jan Rymarkiewicz - dziewiętnastowieczny humanista, Wydawnictwo UMK, Toruń 2006
  3. „Czytanie przyszłości”. Polska fantastyka naukowa dla młodego odbiorcy, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008
  4. Człowiek w przestrzeniach szkoły. Studium antropologiczne, Toruń 2014


  • Współredakcje, redakcje:

  1. Edukacja polonistyczna i literatura, pod red. W. Sawryckiego i M. Wróblewskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000
  2. Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji, pod red. A. Główczewskiego i M. Wróblewskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń 2007
  3. Polonistyczne drogi. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Władysława Sawryckiego, red. M. Wróblewski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008
  4. Edukacja polonistyczna w obliczu przemian kulturowych Europy dawniej i dziś, Wydawnictwo Naukowe UMK, red. W. Sawrycki, E. Kruszyńska, M. Wróblewski, Toruń 2009
  5. Redakcja „Polonistyki” 2010, nr 4.
  6. Współredakcja z Damianem Kają „Polonistyki” 2011, nr 3.
  7. Współredakcja z Arturem Jabłońskim „Polonistyki” 2012, nr 4.


  • Artykuły (wybór):

  1. Uwarunkowania kompozycyjne tekstu udanego, [w:] Studia pragmalingwistyczne (2). Tekst – wypowiedź – dyskurs w dydaktyce szkolnej, pod red. J. Porayskiego-Pomsty, J. Podrackiego, Warszawa 1998.
  2. Stempowski o tolerancji, wolności i pięknie, „Polonistyka” 1999, nr 5.
  3. Formy przyliterackie (dziennik, esej) a dydaktyka literatury, Acta Universitatis Nicolai Copernici.Filologia Polska LIII, z. 325, 1999.
  4. Między tradycją a nowoczesnością – propozycja modelu lektury w szkole, [w:] Edukacja polonistyczna i literatura, pod red. W. Sawryckiego, M. Wróblewskiego, Toruń 2000.
  5. O dzienniku podróży Andrzeja Bobkowskiego, „Polonistyka” 2001, nr 337.
  6. Między dokumentem a literaturą – o różnych funkcjach listu emigracyjnego, [w:] Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej w Polsce 1989-1999, pod red B. Klimaszewskiego, W. Ligęzy, Kraków 2001.
  7. Krótka historia form pożytecznych i niepięknych w kształceniu literacko-kulturowym [w:] Dziś i wczoraj edukacji polonistycznej. Ścieżki badawcze, pod red. A. Książek-Szczepanikowej, M. Wlazły, Szczecin 2002.
  8. Pisanie w szkole: sztuka czy rzemiosło?, [w:] Studia pragmalingwistyczne (3). Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi, pod red. J. Porayskiego-Pomsty, Warszawa 2002.
  9. Moda na esej ? (między szkołą eseju i esejem w szkole), „Przegląd Artystyczno-Literacki” 2001, nry 1–2
  10. Krótka historia form pożytecznych i niepięknych w kształceniu literacko-kulturowym, [w:] Dziś i wczoraj edukacji polonistycznej. Ścieżki badawcze, red. A. Książek-Szczepanikowa, M. Wlazło, Szczecin 2002.
  11. Pisanie w szkole: sztuka czy rzemiosło?, [w:] Studia pragmalingwistyczne (3). Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi, red. J. Porayski-Pomsta, Warszawa 2000.
  12. Jak jest zrobiony esej Czuchnowskiego?, [w:] Marian Czuchnowski – kronikarz emigracyjnej codzienności, red. J. Kryszak, P. Tański, Toruń 2002.
  13. Idea Międzymorza w twórczości Jerzego Stempowskiego, [w:] W kręgu folkloru, literatury i języka. Prace ofiarowane prof. Janowi Mirosławowi Kasjanowi w 70. rocznicę urodzin, red. V. Wróblewska, M. Jakitowicz, Toruń 2003.
  14. Intelektualny i emocjonalny charakter działań pisarskich w koncepcji Jana Rymarkiewicza, Napis, seria IX 2003.
  15. Wybrane problemy genologiczne w XIX-wiecznych podręcznikach szkolnych do nauki teorii literatury, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska. Literatura 2004.
  16. Wokół historii literatury, „Polonistyka” 2004, nr 9.
  17. Dlaczego recytujemy?, [w:] Problematyka tekstu głosowo interpretowanego, red. K. Lange, W. Sawrycki, P. Tański, Toruń, 2004.
  18. Na drugą planetę Władysława Umińskiego, czyli o radości uprawiania nauki, [w:] Polska literatura fantastyczna. Interpretacje, red. D. Brzostek, A. Stoff, Toruń 2005.
  19. O czytaniu tekstów (para-)literackich, [w:] Metodyka a nauka o literaturze i nauka o języku, red. D. Michułka, K. Bakuła, Wrocław 2005.
  20. „Jan Rymarkiewicz”, [w:] Słownik badaczy literatury polskiej, t. VII, pod red. J. Starnawski, Łódź 2005.
  21. Jan Rymarkiewicz – autor zapomnianego studium na temat „Pieśni świętojańskiej o Sobótce”, „Pamiętnik Literacki” R. XCVII, 2006, z. 3.
  22. Okoliczności recytacji, [w:] Problematyka tekstu głosowo interpretowanego, red. K. Lange, W. Sawrycki, P. Tański, Toruń 2006.
  23. Czy maszyna może być człowiekiem? „Maska” Stanisława Lema, Folia Litteraria Polonica, t. 9, Łódź 2007.
  24. Współczesna sztuka opowiadania na przykładzie powieści „Mercedes-Benz. Z listów do Hrabala” Pawła Huellego, [w:] Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji, pod red. A. Główczewskiego, M. Wróblewskiego, Toruń 2007.
  25. Nauczyciel polonista wobec kulturowych przemian, Edukacja Humanistyczna. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, t. 5, pod red. M. Sinicy, Zielona Góra 2007.
  26. „Bełkot Jan”, [w:] Słownik Badaczy Literatury Polskiej, t. 8, red. J. Starnawski, Łódź 2006.
  27. „Giller Stefan January”, [w:] Słownik Badaczy Literatury Polskiej, t. 8, red. J. Starnawski, Łódź 2006.
  28. „Denker Jerzy Józef Ludwik“, [w:] Słownik Badaczy Literatury Polskiej, t. 9, red. J. Starnawski, Łódź 2007.
  29. „Stein Ignacy“, [w:] Słownik Badaczy Literatury Polskiej, t. 9, red. J. Starnawski, Łódź 2007.
  30. Słowo o tym, jak emigranci do szkoły szli – Stempowski, Gombrowicz i Miłosz, „Archiwum Emigracji”, Toruń 2007, z. 9 (1).
  31. Nasza szkoła, czyli buntownicy i rewolucjoniści, „Polonistyka” 2007, nr 6.
  32. Słowo o przyjaźni między Bolesławem Micińskim a Jerzym Stempowskim, [w:] Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej, t. 3, pod red. J. Kryszaka, Toruń 2008.
  33. Miłośnik humanitas. Szkic biograficzny, [w:] Polonistyczne drogi. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Władysława Sawryckiego, pod red. M. Wróblewskiego, Toruń 2008.
  34. Gra o polski, [w:] Polonistyczne drogi. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Władysława Sawryckiego, pod red. M. Wróblewskiego, Toruń 2008.
  35. Literatura i nauka. Wartości lektury fantastyki naukowej dla młodego czytelnika na przykładzie powieści Erazma Majewskiego, Kultura i Literatura Popularna, XIV, red. A. Gemra, Wrocław 2008.
  36. Jana Kochanowskiego „Pieśń XXII” z Ksiąg wtórych, Stanisława Barańczaka „Fotografia pisarza”, [w:] Poezja świadoma siebie. Interpretacje wierszy autotematycznych, pod red. A. Stoffa, A. Skubaczewskiej-Pniewskiej, D. Brzostka, Toruń 2009.
  37. Spotkania pisarzy science fiction z Bogiem, [w:] Literatura i wiara, red. A. Sulikowski, Wydawnictwo Print Group, Szczecin 2009.
  38. Jan Rymarkiewicz – XIX-wieczny Europejczyk, [w:] Edukacja polonistyczna w obliczu przemian kulturowych Europy dawniej i dziś, red. W. Sawrycki, E. Kruszyńska, M. Wróblewski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009.
  39. Sport w „Trylogii”. O sienkiewiczowskich powieściach historycznych (trochę) inaczej, „Polonistyka” 2010, nr 4.
  40. Co młodzi wiedzą o Sienkiewiczu?, [w:] Sienkiewicz dzisiaj. Formy (nie)obecności , red. B. Burdziej, E. Owczarz, Toruń 2010.
  41. Horror vacui. O badaniu dziejów polonistycznej edukacji, „Edukacja Humanistyczna. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny” 2010, nr 6, red. M. Sinica, L. Jazownik, Uniwersytet Zielonogórski.
  42. Antropologia literatury i edukacja polonistyczna, „Polonistyka” 2011, nr 3.
  43. Prospero musi zrzucić płaszcz. Wyczerpanie aksjologiczne w edukacji polonistycznej, „Polonistyka” 2011, nr 10.
  44. „Nadpodmiotowość”. O konsekwencjach przemian technik procesu twórczego, [w:] Podmiot w literaturze polskiej po 1989 roku. Antropologiczne aspekty konstrukcji, red. Ż. Nalewajk, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2011.
  45. Dziecięca agonistyka. Rozważania antropologiczne na przykładzie powieści opartych na motywach sportowych, „Filoteknos. Literatura dziecięca – mediacja kulturowa – antropologia dzieciństwa”, 2011, vol. 2.
  46. Cyborgizacja codzienności człowieka. Stan współczesny i kilka myśli futurologicznych „Litteraria Copernicana” (Cyborg. Technologia w literaturoznawstwie i studiach kulturowych) 2011, nr 2(8).
  47.  Innowacja i refleksyjność: między obszarami niezmiennymi w kształceniu polonistycznym a wyzwaniami kulturowo-cywilizacyjnymi współczesności, „Polonistyka” 2012, nr 4.
  48. Obraz Kosmosu w powieściach Jerzego Broszkiewicza, [w:] Fantastyka w obliczu przemian, red. R. Kochanowicz, D. Mrozek, B. Stefaniak, Prace Komisji Filologicznej PTPN, t. 71, Poznań 2012.
  49.  Świat według Kosika. Fantastyka pod kontrolą, [w:] Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży, red. B. Olszewska, E. Łucka-Zając, Opole 2012.
  50.  Hasła do słownika Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie od średniowiecza do współczesności, red. W. Bolecki, T. Brzostowska-Tereszkiewicz, M. Rembowska-Płuciennik, A. Kluba, T. Śniecikowska (grant nr NCBiR N R17): „Kategorie sensualne w antropologii literatury”, „Kategorie sensualne w poetyce”, „Głód w prozie obozowej Tadeusza Borowskiego i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego”.
  51. Hasło „Rymarkiewicz Jan” w Słowniku biograficznym nauczycieli Wielkopolski Wschodniej, t. 1, red. P. Gołdyn, Konin 2012.
  52. Maszyna Mrożka (uwagi na marginesie Dziennika 1962 – 1969 S. Mrożka), „Przegląd Humanistyczny“ 2012, nr 6.
  53.  „Smuga światła” w przestrzeni restrykcyjnej – Wiktora Gomulickiego Wspomnienia niebieskiego mundurka, [w:] Wiktor Gomulicki znany i nieznany, red. B. Burdziej, A. Stoff, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012.
  54. Symulacja dzieciństwa. Czy jest możliwa antropologia dzieciństwa? „Literatura Ludowa” nr 3/4, 2013.
  55. Antropologia Andrzeja Bobkowskiego, [w:] Czytanie Bobkowskiego, red. M. Nowak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
  56. Lekcje polskiego jutro. O przyszłości tego, czego się przewidzieć nie da, „Polonistyka” 2013, nr 3.
  57. Polonista i dynamiczna kultura ucznia, „Annales Universitatis Pedagogicea Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia IV” 2013.
  58. Retoryka i erystyka jako nieodzowne narzędzie komunikacji i manipulacji, [w:] Kultura języka polskiego w praktyce prawniczej, red. D. Kala, E. Kubicka, Bydgoszcz 2014.
  59. Studium zawiedzenia na przykładzie "Małej Fantastyki", "Literatura i Kultura Popularna" (XIX) 2013.


  • Recenzje naukowe, krytycznoliterackie i sprawozdania:

  1. Uwagi o książce Jolanty Sztachelskiej „Reporteryje” i reportaże. Dokumentarne tradycje polskiej prozy w 2. poł. XIX i na początku XX wieku (Prus – Konopnicka – Dygasiński – Reymont), „Ruch Literacki” 1999, z. 3.
  2. Granice sztuki, granice życia (rec. tomiku poetyckiego M. Rosiaka Martwe natury żywych (próba poetyckiego dialogu z fotografem Andresem Serrano), „Przegląd Artystyczno-Literacki” 2002, nr 5/6.
  3. Faza tupania nóżkami (rec. tomiku prozy K. Maliszewskiego Faramucha), „Przegląd Artystyczno-Literacki” 2002, nry 5/6.
  4. Widmowe miasto (rec. tomiku poetyckiego A. K. Waśkiewicza Widmowe światło wspólnoty), „Przegląd Artystyczno-Literacki” 2002, nry 7/8.
  5. Ciotki, Homer i kompot z wiśni (rec. tomiku poetyckiego A. Kuciak Retardacja), „Przegląd Artystyczno-Literacki” 2002, nry 7/8
  6. Wędrowcy światów prawdziwych Doroty Kozickiej, „Pamiętnik Literacki” 2004, z. 4.
  7. Pochwała różnorodności” – o poezji Jerzego Wojciechowskiego, „Pomosty”. „Dolnośląski Rocznik Literacki” IX, 2004.
  8. Zrozumieć mowę rodzinnej rzeki (P. Huelle, Byłem samotny i szczęśliwy), „Teka. Kwartalnik Literacki” 2004, z. 1.
  9. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji” (Toruń, 19–20 października 2005 r.),„Literaturoznawstwo”, Łódź 2007, nr 1.
  10. Dar życia i „grzech istnienia” (S. Chwin, Samobójstwo i „grzech istnienia"),  „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 3.


  • Eseje i szkice:

  1. Homo viator, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1997, nr 5.
  2. Malowanie wieczności, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1997, nr 10.
  3. Czas nasycony, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1998, nr 4.
  4. Dybów czeka - wersja html

 

Adres e-mail:matej@umk.pl