Get Adobe Flash player

Dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska

 

Urodziła się 13 lutego 1973 r. W 1997 r. ukończyła filologię polską na Wydziale Humanistycznym UMK i odbyła staż asystencki w Zakładzie Teorii Literatury, gdzie obecnie pracuje jako adiunkt. Doktoryzowała się w 2005 r. na podstawie rozprawy Wybrane dwudziestowieczne kierunki literaturoznawcze wobec faktyczności dzieła literackiego (promotor: prof. dr hab. Andrzej Stoff).

 

Zainteresowania badawcze:

 

 

  • teoria dzieła literackiego;
  • historia doktryn literaturoznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem rosyjskiej myśli teoretycznoliterackiej;
  • lingwistyczne inspiracje w teorii literatury;
  • teoria powieści;
  • zagadnienia intertekstualności, zwłaszcza zjawisko aluzji literackiej;
  • literatura XX wieku.

 

 

Wybrana bibliografia:

 

 

Monografie:

 

O różnych rozumieniach dzieła literackiego. Wybrane dwudziestowieczne kierunki literaturoznawcze wobec faktyczności dzieła literackiego, Wydawnictwo UMK, Toruń 2006;

W więzieniu systemu. Ferdinand de Saussure a teoria literatury, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.

 

Tomy zbiorowe:

 

Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje,pod red. A. Stoffa i A. Skubaczewskiej-Pniewskiej, Toruń 2000 (wydanie II poprawione i uzupełnione, Toruń 2011); 

Aluzja literacka. Teoria – interpretacje – konteksty,pod red. A. Stoffa i A. Skubaczewskiej-Pniewskiej, Toruń 2007;

Poezja świadoma siebie. Interpretacje wierszy autotematycznych,pod red. A. Stoffa, A. Skubaczewskiej-Pniewskiej i D. Brzostka, Toruń 2009;

Teoria literatury w świetle językoznawstwa, red. M. Cyzman i A. Skubaczewska- Pniewska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011.

 

Hasła słownikowe:

 

Карнавализация в литертуре[w:] Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий, red. Н. Д. Тамарченко, Москва 2008.
Деконструктивизм в поетике, [w:] Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий, red. Н. Д.Tамарченко, Москва 2008.

 

Artykuły naukowe:

 

Czy karnawał trwa nadal? Świat na opak, menippea, błazen w literaturze współczesnej, [w:] Świat jeden, ale nie jednolity, red. L. Wiśniewska, Bydgoszcz 1998;

Bachtin zweryfikowany. Karnawałowo-menippejska interpretacja „Mistrza i Małgorzaty” Michała Bułhakowa, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Filologia Polska 53, Toruń 1999;

Aluzja literacka w dramacie, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Filologia Polska 52, Toruń 1999;

Teoria karnawalizacji literatury Michała Bachtina, Teoretycznoliterackie i światopoglądowe „sąsiedztwa” teorii karnawalizacji literatury, Groteska i parodia w świetle teorii karnawalizacji, „Ja” w dzienniku – „Ja” błazeńskie? Próba karnawałowej interpretacji „Dziennika” Witolda Gombrowicza, [w:] Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje, red. A. Stoff i A. Skubaczewska-Pniewska, Toruń 2000;

Karnawałowy obraz rzeczywistości sowieckiej lat trzydziestych w „Mistrzu i Małgorzacie” Michała Bułhakowa, [w:] Edukacja polonistyczna i literatura, red. W. Sawrycki i M. Wróblewski, Toruń 2000;

Czy istnieją gatunki intertekstualne?, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Filologia Polska 54, Toruń 2001;

Aluzja literacka w świetle Ingardenowskiej teorii dzieła literackiego, [w:] Z teorii dzieła literackiego, red. A. Stoff i M. Cyzman, Toruń 2003;

Historia „Młodzika”, czyli o powieści wychowawczej Fiodora Dostojewskiego, [W:] Z problemów prozy. Powieść inicjacyjna, red. W. Gutowski i E. Owczarz, Toruń 2003;

Formalizm i strukturalizm wobec problemów kompozycjiKompozycja świata przedstawionego czy kompozycja dzieła literackiego, czyli kto jest podmiotem czynności kompozycyjnych; Struktura a kompozycja dzieła literackiego; [w:] Kompozycja dzieła literackiego, red. A. Stoff, Toruń 2004;

Aluzja literacka wobec języków różnych metodologii, [w:] Wielojęzyczność w perspektywie stylistyki i poetyki, red. M. Ruszkowski, Kielce 2004;

“Śmierć powieści” i “mądrość powieści” jako literaturoznawcze mity, Acta Univesitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska LXI, Toruń 2005;

“W języku istnieją tylko różnice bez składników pozytywnych”. Saussure'owska teoria języka jako “tradycja kluczowa” w dwudziestowiecznej refleksji teoretycznoliterackiej, [w:] Więzy tradycji, red. A. Węgrzyniak i M. Kopczyk, Bielsko-Biała 2005;

Intertekstualista zamiast artysty, [w:] Z problemów prozy. Powieść o artyście, red. W. Gutowski i E. Owczarz, Toruń 2006;

Карнавализация в теории литературы. Случай деконструкции, [w:] Bachtin, Europa, wiek dwudziesty, red. W. Szczukin, Kraków 2006;

Intertekstualność czy aluzja literacka?Jak skutecznie wykorzystać drugą stronę lustra? Aluzje „komercjalne” w dramatach Janusza Głowackiego; Poetyckie powroty do cudownego świata teatru. „Ostatnia scena z Dziadów” Jana Lechonia; Aluzja literacka – perspektywy badawcze, [w:] Aluzja literacka. Teoria – interpretacje – konteksty, red. A. Stoff i A. Skubaczewska-Pniewska, Toruń 2007;

Między „błędem intencyjności” a „herezją parafrazy”. New Criticism jako alternatywa dla strukturalizmu, [w:] Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, t. 1, red. P. P. Chruszczewski i S. Prędota, Wrocław 2009;

Pieniądze i diabeł. „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa i „Powrót Wolanda albo nowa diaboliada” Witalija Ruczinskiego, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, Slavica Wratislaviensia CXLIX, Wrocław 2009;

Poezja przeciw teorii. „Strukturalizm” Czesława MiłoszaPoezja przeciw poezji. „Biała plama” Ryszarda Krynickiego, [w:] Poezja świadoma 

siebie. Interpretacje wierszy autotematycznych, red. A. Stoff, A. Skubaczewska-Pniewska i D. Brzostek, Toruń 2009;

Теория романа - теория в романе. Из комментария к постструктурализму, [w:] Поэтика русской литературы. Сборник статей, red. Н. Д. Тамарченко, Москва 2009;

 

Эстетическая конкретизация в понимании Романа Ингардена и проблема семантической идентичности литературного произведения, пер. В. Докучаева, И. Матчиньска [w:] Школа теоретической поэтики: сборник научных трудов к 70-летию Натана Давидовича Тамарченко, ред. В. И.Тюпа, О. В. Федунина, ИздательствоИнтрада”, Москва 2010;

 

Продолжение чужого произведения – интертекстуальный жанр или форма культурного паразитизма?, „Новый филологический вестник”, Москва 2011, nr 16;

 

Имплицитный потенциал белизны и молчания, [w:] Текст и подтекст: поэтика эксплицитного и имплицитного, ред. Н. Фатеева, Азбуковник, Москва 2011;

 

Bigos przyprawiony z poetycznych... wyrazów, czyli konflikt stylu i kompozycji w „Ciurach” Wiktora Gomulickiego, [w:] Wiktor Gomulicki znany i nieznany, red. B. Burdziej i A. Stoff, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012;

 

Литературная аллюзия как проекция принципа повтора с оси селекции на ось комбинации. «Мастер из Петербурга» Джона Кутзее, przeł. I. Rzepnikowska, [w:] Powtórzenie w tekście artystycznym/Повтор в художественном тексте, red. A. Majmieskułow i B. Trojanowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012.

 

 

 

Adres e-mail: skubpnie@tlen.pl