Get Adobe Flash player

Dr Aleksander Główczewski

 

Urodził się 7 maja 1966 roku w Rypinie w woj. kujawsko-pomorskim. W latach 1985-1990 studiował filologię polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył także (w 1998 r.) Podyplomowe Studium Informatyki dla Nauczycieli na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK. Pracę magisterską pt. Komizm w twórczości Bolesława Prusa przygotował pod kierunkiem doc. dr hab. Antoniny Bartoszewicz. Nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 22 w Toruniu (w roku 1990). Jest pracownikiem Zakładu Teorii Literatury ILP UMK. W roku 2000 obronił pracę doktorską pt. Poetyka i pragmatyka "rozmów z...", przygotowaną pod kierunkiem dra hab., prof. UMK Andrzeja Stoffa. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z poetyki, teorii literatury, retoryki, teorii reklamy oraz zasad komputerowego opracowania tekstów. Uczestnik kilkunastu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, współorganizator sesji organizowanych przez Zakład Teorii Literatury ILP UMK. Przygotowuje obecnie monografię poświęconą komizmowi w dziele literackim. Od września 2006 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Literatury Polskiej UMK.

 

Zainteresowania badawcze:

 

- poetyka i genologia tekstów literatury niefikcjonalnej

- estetyka dzieła literackiego ze szczególnym uwzględnieniem teorii komizmu

- retoryka klasyczna i współczesna

- retoryczność tekstów literackich i nieliterackich (w tym także wystąpień publicznych i reklamy)

 

Wybrana bibliografia:

 

I. prace książkowe:

 

Poetyka i pragmatyka "rozmów z...", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, ss. 324

Współredakcja (z Maciejem Wróblewskim) tomu zbiorowego Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji, Wydawnictwo UMK, Toruń 2007, ss. .366

 

II. artykuły naukowe:

 

O głównych terminach teorii komizmu, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska XLIII, Toruń 1994, s. 127-153

Zapomniany dramat fantastyczny (O "Ciemnych siłach" Stefana Grabińskiego), [W:] Fantastyka, fantastyczność, fantazmaty, red. A. Martuszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994. s. 123-149

O dialogowych strategiach i taktykach "rozmów z...", Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska XLVII, Toruń 1996, s. 105-124

Zofii Lissy teoria komizmu, [W:] Polonistyka toruńska Uniwersytetowi w 50. rocznicę utworzenia UMK. Materiały konferencji naukowej 14-16 marca 1995, red. J. Kryszak,  Wydawnictwo UMK, Toruń 1996, s. 75-86

Technika reklamy w języku polskiej propagandy politycznej lat dziewięćdziesiątych (na przykładzie tekstów interlokucyjnych), [W:] Nowe czasy, nowe języki, nowe i stare problemy, red. E. Jędrzejko, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998, s. 176-196

"Oddaje tobie co kryje w sobie". Uwagi o semantyce komunikatu reklamowego, [W:] W przestrzeni komunikacyjnej. Szkice z historii i teorii dramatu, teatru i komunikacji społecznej, red. J. Skuczyński, Toruń 1999, s. 241-268

O retoryce rozmów z politykami, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska LII, Toruń 1999, s. 185-208

Droga jako exemplum. O „parenetycznym” czytaniu prozy (auto)biograficznej i pamiętnikarskiej. Próba sformułowania problemu, [W:] Człowiek w drodze. Materiały III Międzyuczelnianej Sesji z cyklu „Świat jeden, ale nie jednolity”, Bydgoszcz, 3-5 listopada 2000 r., red. Lidia Wiśniewska, Bydgoszcz 2000, s. 79-90

Studnie nadziei i trwogi. Ciało i cierpienie w poezji Kazimierza Ratonia, [W:] Między słowem a ciałem. Materiały IV Sesji Naukowej z cyklu „Świat jeden, ale nie jednolity”, Bydgoszcz, 24-26 października 2000 r., red. Lidia Wiśniewska, Bydgoszcz 2001, s. 165-186

Kategoria tematu w polu wyznaczników gatunkowych niektórych odmian  literatury  niefikcjonalnej, [W:] Wariacje na temat. Studia literackie, red. J. Abramowska, A. Czyżak, Z. Kopeć, Poznań 2003

Kategoria kompozycji w retoryce, [W:] Kompozycja dzieła literackiego, red. Andrzej Stoff, Toruń 2004, s.33-49

Komizm w komunikacji literackiej, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska LX, Toruń 2004

Reklama jako retoryczny opis, [W:] Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej, red. J. Sztachelska, J. Maciejewski, E. Dąbrowicz, Białystok 2004

"Tragedia pralnicza" Stanisława Lema, czyli ekonomia i prawo jako ciemne zwierciadła duszy, [W:] Polska literatura fantastyczna. Interpretacje, red. Andrzej Stoff i Dariusz Brzostek, Toruń 2005

Utwory dramatyczne Stefana Grabińskiego, [w:] Przez dwa stulecia. In memoriam Artur Hutnikiewicz,  pod red. J. Kryszaka i H. Ratusznej, Toruń 2006, s. 225-242

"Wesele" Wyspiańskiego w "Piłsudskim" Jana Lechonia, [w:] Aluzja literacka. Teoria - interpretacja - konteksty, pod red. A. Stoffa i A. Skubaczewskiej-Pniewskiej, Toruń 2007, s. 195-224

Wokół aksjologicznego modelu komizmu groteskowego, [w:] Odcienie humoru, vol. 1, pod red. A. Kwiatkowskiej i S. Dżereń-Głowackiej, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2008, s. 213-226

 

III. omówienia i recenzje:

 

"Narracje". Konferencja teoretycznoliteracka w Toruniu, 7-9 listopada 1991 r., "Ruch Literacki", Kraków 1992 z.3

Socrealizm z tradycjami [rec. książki Wojciecha Tomasika Słowo o socrealizmie, Bydgoszcz 1991], "Przegląd Artystyczno-Literacki", Toruń 1992, nr 5-6

Bibliografia zawartości "Zeszytów Naukowych UMK (od 1977 r.: "Acta Universitatis Nicolai Copernici") - Nauki Humanistyczno-Społeczne - Filologia Polska - Literatura za lata 1957-1996, AUNC Filologia Polska XLIX, Toruń 1997 s. 111-151

Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorze [omówienie], Rocznik Kulturalny Pomorza i Kujaw, t. XIV, Bydgoszcz-Toruń 1998

 

III. teksty naukowe w druku:

 

Współczesne „mówione” autobiografie duchowe. Wokół problemów poetyki wyznania wiary (o rozmowach z duchownymi)

"A jednak pomimo wszystko nadzieja". Anny Kamieńskiej monolog z Hiobem

 

IV. prace naukowe w przygotowaniu:

 

Komizm w dziele literackim. Z zagadnień poetyki i retoryki literatury - monografia

(Auto)biografia - homilia - traktat filozoficzny. O retoryczności rozmów z ludźmi stanu duchownego

 

V. inne artykuły i szkice:

 

Nie tylko Oliwa, "Przegląd Artystyczno-Literacki" 1992 nr 8/9 [omówienie VIII Świętojańskich Koncertów Organowych w Toruniu]

Muzyka w katedrze, "Głos Uczelni" 1993 nr 9 [omówienie IX Świętojańskich Koncertów Organowych w Toruniu]

Wspomnienie o "Jedynce", [W:] Moja, twoja, nasza... Wspomnienia o rypińskiej "Jedynce", red. Teresa Krzyżanowska, Rypin 1998, s. 97-109 [szkic wspomnieniowy o Szkole Podstawowej nr 1 w Rypinie, opublikowany w księdze wydanej z okazji 70-lecia szkoły]

Poezja i ciastka, [W:] Życie moje... Opowieść o Jadwidze Gumińskiej, red. Ewa Szpakiewicz, Rypin 2000 [szkic wspomnieniowy poświęcony Jadwidze Gumińskiej]

 

 

Adres e-mail: golo@uni.torun.pl