Get Adobe Flash player

Dr hab. Marzenna Cyzman

Adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury, lektor języka polskiego jako obcego w Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK

kontakt: mcyzman@umk.pl 

 

 

Publikacje po uzyskaniu stopnia doktora nauk humanistycznych

w czerwcu 2005 r.

 

1. MONOGRAFIE:

Osobowe nazwy własne w dziele literackim z perspektywy jego ontologii, Toruń 2009. [łącznie stron: 296]

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

2. REDAKCJA TOMÓW:

Filozoficzne inspiracje literatury. Seria 2, red. M. Cyzman i K. Szostakowska, Toruń 2006. [łącznie stron: 223]

Wydawnictwo Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów UMK

 

2. Teoria literatury w świetle językoznawstwa. Zbiór studiów pod redakcją  Marzenny Cyzman i Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej, Toruń 2011. [łącznie stron:291]

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

3. ARTYKUŁY:

1. Z filozofii nazw własnych... Spór o teorię literackich imion własnych, [w:] Filozoficzne inspiracje literatury. Seria 2, red. M. Cyzman i K. Szostakowska, Toruń 2006, s. 21–36.

Wydawnictwo Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów UMK

2. Wiersz „do czytania” czy „wiersz do mówienia”? O głosowej interpretacji współczesnego wiersza wolnego, [w:] Problematyka tekstu głosowo interpretowanego, red. K. Lange, W. Sawrycki i P. Tański, Toruń 2006, s. 28–39.

Wydawnictwo Adam Marszałek

3. O nazwach własnych przejętych z porządku innego dzieła literackiego. Od języka do ontologii, [w:] Aluzja literacka. Teoria – interpretacje – konteksty, red. A. Stoff, A. Skubaczewska–Pniewska, Toruń 2007, s. 101–114.

Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

4. „Sitowie” Juliana Tuwima. O ontologicznym uwikłaniu poezji świadomej siebie, [w:] Poezja świadoma siebie. Interpretacje wierszy autotematycznych, red. A. Stoff, A. Skubaczewska-Pniewska, D. Brzostek, Toruń 2009, s. 125–136.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

5. O (nie)możliwości zastosowania Ingardenowskiej koncepcji składników znaczenia nazwy do badania postaci literackiej, [w:] Studia Ingardeniana. Interpretacja tekstu literackiego, red. I. Nabytowycz, T. Hundorowa, M.Ołdakowska-Kuflowa, Tom 1, s. 17–25, [Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddział PAN w Lublinie, vol. IV, Lublin 2009].

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

6. Postać w dziele literackim z perspektywy jej ontologii, [w:] Esencja człowieczeństwa. Prawda ludzka a cywilizacja, red. H. Romanowska-Łakomy, Warszawa 2010, s. 295–306.

Eneteia. Wydawnictwo Psychologii i Kultury

7. Osobowa nazwa własna w tekście literackim. Wybrane problemy semantyczne
i stylistyczne (na przykładzie „Końskiego nazwiska” Antoniego Czechowa),
[w:]
Z zagadnień semantyki i stylistyki tekstu, red. A. Ginter, Łódź 2010, s. 111–120.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

8. O poetyce kulturowej z perspektywy filologicznej, [w:] Kultura w nauce o literaturze. Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora IV, pod zbiorową red. B. Balickiego, B. Ryża i E. Szczerbuka, Wrocław 2009, s. 49–59.

Oficyna Wydawnicza ATUT. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe

9. Miasto w dziele literackim. O sposobie istnienia i funkcjonalizacji nazw miasta w tekście literackim. Szkic metodologiczny, [w:] Miasto w perspektywie onomastyki i historii, red. I. Sarnowska-Giefing, M. Graf, Poznań 2010, s.437–445.

Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

10. Ingardenowska teoria imion własnych w świetle sporu o ich semantykę, „Principia” LIII (2010), s. 203–215.

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

11. Co słychać u Kopernika? Po polsku w Toruniu. Projekt nowego podręcznika do nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie B1, [w:] Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. K. Birecka, K. Taczyńska, Toruń 2010, s. 127– 139.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

12. Miejsce tekstu głosowo interpretowanego. O relacji między tekstem dzieła literackiego, jego konkretyzacją estetyczną i głosową interpretacją, [w:] Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (III), red. W. Sawrycki, P. Tański, D. Kaja, E. Kruszyńska, Toruń 2010, s. 25–34.

Wydawnictwo Mado.

13. How to do things with Derrida and Fish? O Fisha i Derridy lekturze Austina, [w:] Język poza granicami języka 2. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo. Tom 1. Aspekty lingwistyczno–semiotyczne, red. A. Kiklewicz, Olsztyn 2011, s. 111–124. (współautor: Tomasz Markiewka)

Wydawnictwo Centrum Badań Europy Wschodnie UWM w Olsztynie

14. The Logical Status of Fictional Discourse’ by John Searle – a still possible solution to an old problem?, “Logic and Logical Philosophy” 2011, t. 20, nr 4, s. 317–326.

 

15. Czego jeszcze nie wiemy o nauczaniu literatury polskiej. Tekst literacki na lekcji języka polskiego jako obcego, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja” 2011, nr 4, s. 91–101.

Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

16. Serbska poezja w świetle językoznawstwa, czyli przeklęte problemy literaturoznawstwa raz jeszcze… Uwagi o książce Miloslava Ž. Čarkicia „On poetic language”, „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2012, nr 3, s. 529–537.

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie

 

Publikacje przed uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych

w czerwcu 2005 r.

 

1. REDAKCJA TOMÓW:

1.      Z teorii dzieła literackiego, red. A. Stoff i M. Cyzman, Toruń 2003. [łącznie stron: 239]

Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

2. Z filozoficznych inspiracji literatury. Materiały z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Doktorantów 21-22 października 2004 Toruń, oprac. M. Cyzman i K. Szostakowska, Toruń 2005, [łącznie stron: 261]

Wydawnictwo Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów UMK

 

2. ARTYKUŁY:

1. Istota referencji literackiej. Klasyfikacja typów jednostkowo określonych wyrażeń odnoszących w dziele literackim i analiza mechanizmu ich referencji, [w:] Z teorii dzieła literackiego, red. A. Stoff i M. Cyzman, Toruń 2003, s. 57–119.

Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

2. Pojęcie referencji w lingwistyce i teorii literatury jako aktu mowy, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska LIX, Toruń 2003, s. 129–153.

Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

3. Pojęcie kompozycji w lingwistyce tekstu, [w:] Kompozycja dzieła literackiego, red A. Stoff, Toruń 2004, s. 83–103.

Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

4. Głosowa interpretacja tekstu a problem jego spójności i delimitacji, [w:] Problemy tekstu głosowo interpretowanego, red. K. Lange, W. Sawrycki, P. Tański, Toruń 2004, s. 45–60.

Wydawnictwo Adam Marszałek

5. Czy filozofia języka jest szansą dla teorii literatury? Wokół teorii literatury jako aktu mowy (wstępne rozpoznanie problemu), [w:] Z filozoficznych inspiracji literatury. Materiały
z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Doktorantów 21-22 października 2004 Toruń,
oprac. M. Cyzman i K. Szostakowska, Toruń 2005, s. 35–44.

Wydawnictwo Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów UMK

6. Hanny Malewskiej „LLW, czyli co się może wydarzyć jutro”, [w:] Polska literatura fantastyczna. Interpretacje, red. A. Stoff i D. Brzostek, Toruń 2005, s. 239–255.

Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika