Get Adobe Flash player

Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Filologicznego UMK ds. Praktyk Studenckich

 

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego UMK ds. Praktyk Studenckich dla kierunków: filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska, italianistyka, japonistyka, arabistyka, lingwistyka stosowana - język włoski z językiem hiszpańskim, lingwistyka stosowana - język francuski z językiem arabskim, lingwistyka stosowana - język francuski z językiem hiszpańskim - dr Anna Mikołajewska (e-mail: nanett@umk.pl). Dyżury: Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, pok. C 3.12, wtorek 13.15-14.45;

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego UMK ds. Praktyk Studenckich dla kierunków: filologia bałkańska, filologia rosyjska, język obcy w biznesie - język rosyjski w biznesie, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, kulturoznawstwo, komparatystyka literacko-kulturowa, lingwistyka stosowana - język rosyjski z językiem czeskim - dr Artur Karasiński (e-mail: akarasinski@umk.pl). Dyżury: Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, pok. 314;

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego UMK ds. Praktyk Studenckich dla kierunków: lingwistyka praktyczna i copywriting, filologia polska s2 sp. copywriterska - dr hab. Radosław Sioma (e-mail: sioma@umk.pl). Dyżury: Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, pok. 202; poniedziałek 9:00-9:45 i czwartek 16:30-17:00. 

Zasady odbywania praktyk na Wydziale Filologicznym UMK 

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z 14 maja 2013 roku. każdy student studiów licencjackich jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej, której wymiar godzinowy, termin rozliczenia się z nich studenta oraz przypisaną im liczbę punktów ECTS określają plany studiów, zatwierdzone na poszczególnych kierunkach i specjalnościach.

Liczba godzin praktyk, które należy zrealizować na Wydziale Filologicznym została określona na "co najmniej 60". Oznacza to, że można zrealizować więcej godzin, natomiast nie można zrealizować mniej (to odnosi się do studentów filologii polskiej s1). 

Studenci specjalizacji copywriterskiej (filologia polska s2) są zobowiązani do odbycia praktyki w wymiarze 20 godzin.

Studenci lingwistyki praktycznej i copywritingu muszą zrealizować 3 moduły praktyk (każdy w wymiarze przynajmniej 100 godzin, zalecana liczba to 170 godzin na moduł, co daje łącznie 510 godzin praktyk). 

 

Dodatkowo "Studenci kierunku lingwistyka praktyczna i copywriting oraz język obcy w biznesie są dodatkowo zobowiązani do odbycia jeden raz w ciągu studiów indywidualnej konsultacji z doradcą zawodowym z Biura Karier UMK. Zalecane jest, aby konsultacja miała miejsce przed rozpoczęciem praktyk. Fakt odbycia konsultacji jest odnotowywany w systemie USOS przez pracownika Biura Karier UMK." (pkt. 3 regulaminu)

 

Praktyki można odbywać w zakładach pracy, które są potencjalnym miejscem pracy dla osób po danym kierunku studiów, co oznacza, że w czasie praktyki należy wykorzystywać wiedzę i umiejętności nabyte w czasie studiów. Najchętniej widzianymi miejscami odbywania praktyk są szkoły (w tym językowe), placówki oświatowe (np. biblioteki), placówki kulturalne (domy kultury, muzea, galerie itp.), biura podróży, biura firm współpracujących z zagranicą, urzędy gminy lub miasta itd. Naturalnie nie jest to kompletna lista - w przypadku, gdy student będzie chciał odbyć praktykę w danym zakładzie pracy, a nie jest pewien, czy może tam odbywać praktykę, to może to zweryfikować kontaktując się z odpowiednim Pełnomocnikiem ds. Praktyk.

 

Procedura uzyskania zgody i załatwienia wszelkich formalności jest następująca:

 

PRZED PRAKTYKĄ

 1. trzeba zgłosić się do wybranego zakładu pracy z samodzielnie napisanym podaniem o przyjęcie na praktykę i uzyskać na to pisemną zgodę (pieczątka i podpis)
 2. z tą zgodą trzeba się zgłosić do odpowiedniego Pełnomocnika ds. Praktyk, celem uzyskania porozumienia między UMK a zakładem pracy (godziny dyżurów wypisane są powyżej)
 3.  

   UWAGA!

  Osoby, które zgłaszają się po porozumienie między UMK a zakładem pracy muszą dysponować następującymi danymi: nazwa zakładu pracy, stanowisko + imię i nazwisko osoby reprezentującej zakład pracy, termin praktyki, dane studenta (imię, nazwisko, kierunek, rok, nr albumu).

 4. trzeba pobrać kartę praktyk odpowiednią dla danego kierunku (kliknij link) i w czasie trwania praktyki ją uzupełnić
 5. trzeba zapisać się na praktykę w systemie USOS
 6.  

  PO PRAKTYCE trzeba dostarczyć do Pełnomocnika ds. Praktyk

  1. podanie o przyjęcie na praktykę ze zgodą zakładu pracy
  2. podpisane porozumienie między UMK a zakładem pracy
  3. wypełnioną i podpisaną (także przez pracownika zakładu) kartę praktyk