Get Adobe Flash player

Litteraria Copernicana

Redakcja                                                            Zobacz także: 

Instytut Literatury Polskiej UMK                               Litteraria Copernicana

ul. Fosa Staromiejska 3                                           na Akademickiej

87-100 Toruń                                                       Platformie Czasopism

e-mail: litteraria.copernicana@gmail.com                    w Wydawnictwie UMK

          lub lc@umk.pl  


Serdecznie zapraszamy do współpracy z kwartalnikiem wydziałowym Litteraria Copernicana, który prezentuje oryginalne i wartościowe prace z zakresu historii literatur, teorii literatury oraz historii i teorii kultury (w tym teatrologii i filmoznawstwa). Zależy nam na prezentacji prac nie tylko środowiska toruńskiego, ale pragniemy również nawiązać współpracę z pracownikami innych ośrodków naukowych krajowych i z zagranicy.  

 

Liczba punktów na liście MNiSW: 10 pkt.

 

Główną wersją każdego numeru Litteraria Copernicana jest wersja drukowana.

 

ISSN: 1899-315X

 

Zespół Redakcyjny

 

Redaktor Naczelny

Dr hab. Hanna Ratuszna, prof. UMK (Instytut Literatury Polskiej)

alef2@wp.pl

 

Zastępca Redaktora Naczelnego

Dr Adam Bednarczyk (Zakład Japonistyki)

a_bed@umk.pl

 

Komitet Redakcyjny

Dr hab. Bartosz Awianowicz (Katedra Filologii Klasycznej)

bawianus@umk.pl

Prof. dr hab. Cezary Bronowski (Katedra Italianistyki)

kaiser@umk.pl

Prof. dr hab. Mirosława Buchholtz (Katedra Filologii Angielskiej)

mirabuch@umk.pl

Dr hab. Bogdan Burdziej, prof. UMK (Instytut Literatury Polskiej)

boburdz@umk.pl

Dr hab. Anna Kościołek, prof. UMK (Katedra Filologii Słowiańskiej)

Anna.Kosciolek@umk.pl

Dr hab. Piotr Sadkowski (Katedra Filologii Romańskiej)

piotr.sadkowski@umk.pl

Prof. dr hab. Jerzy Speina (Instytut Literatury Polskiej)

speina@umk.pl

Prof. dr hab. Leszek Żyliński (Katedra Filologii Germańskiej)

zylinski@umk.pl

 

Sekretarz Redakcji

Dr Aleksandra Jarosz (Zakład Japonistyki)

aljarosz@umk.pl

 

Redaktorzy Techniczni

Dr Ewa Kościałkowska-Okońska (Katedra Filologii Angielskiej)

Ewa.Koscialkowska-Okonska@umk.pl

Mgr Kamil Dźwinel (Instytut Literatury Polskiej)

dzwinel@doktorant.umk.pl

Mgr Emilia Leszczyńska  (Katedra Filologii Angielskiej)

emilia.l@doktorant.umk.pl

Mgr Agnieszka Łazicka (Instytut Literatury Polskiej)

alazicka@doktorant.umk.pl

Mgr Michał Pranke (Instytut Literatury Polskiej)

mpranke@doktorant.umk.pl

Mgr Rafał Siwicki (Katedra Filologii Słowiańskiej)

rsiwicki@doktorant.umk.pl

 

 

Skład Rady Naukowej

 

Prof. Egidijus Aleksandravičius (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno)

Prof. Andrzej Baranow (Lietuvos Edukologijos Universitetas, Wilno)

Prof. Adam Bezwiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

Prof. Zbigniew Białas (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Prof. Matthias Freise (Universität Göttingen)

Prof. George Gömori (Cambridge, Londyn)

Prof. Joanna Jabłkowska (Uniwersytet Łódzki)

Prof. dr hab. Maria Kalinowska (Uniwersytet Warszawski)

Doc. dr hab. Elżbieta Kiślak (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)

Dr hab. Arent van Nieukerken (Universiteit van Amsterdam)

Prof. Piotr Salwa (Uniwersytet Warszawski)

Doc. dr hab. Daniel Schümann  (Otto-Friedrich-Universität, Bamberg)

Prof. Włodzimierz Szturc (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Prof. Elżbieta Wesołowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

 

NUMERY OPUBLIKOWANE

 

W SKŁADZIE / DRUKU

 • Stanisław Witkiewicz, 1(25)/2018 (red. M. Krajkowski, B. Kuczkowski, M. Radowska-Lisak) // w tomie ukażą się m.in. następujące teksty:

 

»  Stanisława Witkiewicza marzenia o Niepodległej

»  Stanisław Witkiewicz jako malarz dźwięku

»  Wychowanie przez sztukę. Stanisław Witkiewicz i Witkacy a romantyzm

»   Na przełęczy Stanisława Witkiewicza w Teatrze Witkacego w Zakopanem

 

 

 

OPRACOWANIU

 • Pierwsza Wojna i (nie)pokój (red. A. Branach-Kallas, P. Sadkowski)

W NASTĘPNYCH NUMERACH M. IN. (aktualizacja: 05/03/2018)

 • Starożytność w nowym blasku (red. T. Waszak, M. Wołk) nabór tekstów zakończony
 • Literatura Drugiej Emigracji - powroty, rewizje, dopełnienia (red. W. Lewandowski) nabór tekstów
 • Reżyserzy „Kontaktu” (red. A. Duda i M. Wiśniewska) nabór tekstów zakończony
 • Biblia (red. E. Jakiel) nabór tekstów zakończony
 • Herbert (red. R. Sioma) nabór tekstów
 • Podróże. Po obu stronach Śródziemnomorza  (red. M. M. Dziekan, M. Lewicka) nabór tekstów zakończony
 • Latinitas (red. B. Awianowicz) nabór tekstów zakończony
 • Mikroliteratury. Literatura w językach mniejszości etnicznych  (red. A. Jarosz, T. Wicherkiewicz) nabór tekstów zakończony
 • Wilno (red. W. Appel) nabór tekstów
 • Marcin Luter - ekumenizm - wartości (red. K. Obremski) nabór tekstów
 • Chiny. Utopie i dystopie (red. H. Kupś, M. Szatkowski) nabór tekstów (cfp) 
 • Oświecenie „nieoświecone”. Człowiek, natura, magia (red. D. Kowalewska, A. Roćko, F. Wolański) nabór tekstów
 • Powieść dziś. Teorie, tradycje, interpretacje (red. A. Skubaczewska-Pniewska)  nabór tekstów
 • Sieć. Badania nad kulturą Internetu (red. D. Brzostek, J. Walewska) nabór tekstów
 • Henryk Sienkiewicz (red.  ) nabór tekstów zakończony

 

 

 

 

 

                                                   WSPÓŁPRACA Z REDAKCJĄ

 

1. zgłaszanie propozycji numerów tematycznych. Redakcja oczekuje na propozycje od pracowników UMK, ale także od naukowców z innych środowisk.

Przy zgłaszaniu propozycji numerów tematycznych prosimy o podanie następujących danych:

1. dane osoby zgłaszającej (redaktora/-ów tomu),

2. proponowany temat, ewentualnie uzasadnienie wyboru,

3. listę przewidywanych autorów i tematów artykułów, jeżeli już zostały uzgodnione,

4. informacje o sposobie pozyskania artykułów i okolicznościach ich powstawania (napisane specjalnie dla pisma, fragmenty większej całości, fragmenty doktoratów itd.),

5. deklarowany termin złożenia materiałów gotowych do przesłania recenzentom.

 

2. Objętość tomu

 • Objętość każdego tomu powinna optymalnie wynosić 6 a. a., tj. około 125 stron znormalizowanego komputeropisu. Tom może być obszerniejszy, jednakże nie może przekraczać 12 a.a
 • W wypadku nadliczbowych arkuszy, redaktorzy naukowi tomu są zobligowani do zapewnienia ich finansowania
 • Redakcja "Litteraria Copernicana" nie uczestniczy i nie pomaga w pozyskiwaniu funduszy na nadliczbowe arkusze !
 • Informacje o źródłach finansowania dodatkowych arkuszy należy złożyć w redakcji na piśmie na 6 miesięcy przed planowanym wydaniem numeru.

 

3. Bylibyśmy również wdzięczni za przesłanie nam tytułów studiów i artykułów (wraz z krótką informacją o zawartości), których jesteście Państwo autorami i które zechcielibyście Państwo przekazać do druku w LC (teksty nie powinny być wcześniej publikowane lub złożone do publikacji w innej redakcji).

 

4. Bardzo prosimy o zgłaszanie propozycji książek recenzowanych (polskich i zagranicznych) oraz ewentualnych nazwisk recenzentów. Wszelkie sugestie i propozycje w tym względzie będą dla nas bardzo cenne.

 

5. Obowiązki redaktorów naukowych:

 • złożenie kompletnego tomu do redakcji z podanym spisem treści
 • sprawdzenie, czy teksty zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi redakcji (w innym razie nie będą przyjmowane)
 • załączenie oprawy graficznej tomu (ze wskazaniem autorów fotografii i źródeł ich pochodzenia)
 • przekazanie autorom recenzji artykułów i odesłanie poprawionych tekstów do redakcji
 • wykonywanie korekt redaktorskich na wszystkich etapach pracy nad tomem
 • dostarczenie umów wydawniczych autorów tekstów do Wydawnictwa
 • przekazanie na piśmie redakcji "LC" oświadczenia o wykonaniu wszystkich stosownych korekt tomu, jego akceptacji do druku i przedłożeniu wszystkich wymaganych umów wydawniczych w siedzibie Wydawnictwa

 

6. O kolejności przekazania do druku danego numeru decyduje stopień jego przygotowania do wydania.

 

 

PRZEBIEG PROCEDURY RECENZOWANIA*

 

Przekazane przez autorów lub redaktorów naukowych danego tomu studia i rozprawy są wstępnie oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez redakcję naukową pisma.

 

Zasady kwalifikowania publikacji:

 1. artykuły powinny mieścić się w profilu filologiczno-humanistycznym pisma; być samodzielne i oryginalne, poszerzać stan badań; 
 2. nadesłane artykuły nie mogą być już opublikowane w innym piśmie (nie publikujemy tzw. przedruków);
 3. artykuły przysyłane do Redakcji są poddawane wstępnej ocenie i kwalifikacji przez redakcję pod kątem zgodności z  profilem czasopisma oraz z wymaganiami wynikającymi z udostępnionych wskazówek;
 4.  jeśli dany tekst nie spełnia kryteriów artykułu naukowego (np. brak w nim przypisów) – redakcja może zadecydować o jego zamieszczeniu w innym dziale numeru niż "Studia i rozprawy" (np. w "Variach");
 5. wybrane do danego numeru studia i rozprawy redakcja przesyła do dwóch (w niektórych wypadkach trzech) recenzentów, którzy dokonują merytorycznej oceny tekstu i kwalifikują artykuł do druku; ostateczną decyzję o druku tekstu podejmuje – na podstawie recenzji – redakcja naukowa tomu i czasopisma.

 

Recenzja zewnętrzna

Studia i rozprawy są recenzowane przez dwóch niezależnych (kluczowy jest brak konfliktu interesów, w szczególności brak relacji służbowych lub osobistych z autorami artykułów) zewnętrznych recenzentów, powoływanych spośród wybitnych specjalistów w dziedzinie będącej przedmiotem publikacji. Recenzowanie jest anonimowe i odbywa się według modelu, w którym autorzy i recenzent nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blinded review proces). Proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności.

Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek, co do dopuszczenia do publikacji zawartych w tomie studiów i rozpraw lub ich odrzucenia. Redaktorzy naukowi  danego tomu oraz autorzy otrzymują treść recenzji do wglądu, w celu wprowadzenia proponowanych zmian.

Nazwiska recenzentów poszczególnych tomów nie są ujawniane. Redakcja jedynie raz do roku podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów w wersji drukowanej czasopisma.

 

*Procedura recenzowana artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprezentowanymi w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.

 

Formularz oceny artykułu dla recenzenta (wersja PL.doc, wersja EN.doc). 

 

 

ZAPORA GHOSTWRITING

Prowadzimy politykę jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstawania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy itp.) Dlatego też, przeciwdziałamy przypadkom nierzetelności naukowej, takim jak ghostwriting (brak ujawniania czyjegoś udziału w powstaniu publikacji) i guest autorship (przypisywanie komuś współudziału przy powstawaniu publikacji, mimo iż był on znikomy bądź w ogóle nie miał miejsca). Służą temu następujące zasady:

1.     Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji publikacji). Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł redaktorowi tematycznemu danego tomu i/lub redakcji.

2.     Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.)

3.     Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej będą dokumentowane i archiwizowane.

 

 


WSKAZÓWKI EDYTORSKIE DLA AUTORÓW

EDITORIAL GUIDELINES FOR AUTHORS

Prosimy Autorów o przygotowywanie swoich tekstów według niżej podanych wskazówek:

 

1. plik tekstowy w formacie *.rtf lub *.doc (Word 97 lub wyższy + fonty specjalne, wprowadzane przez Autora, np. czcionka grecka, hebrajska itp. );

 

2. czcionka 12 punktów Times New Roman;

 

3. interlinia 1,5;

 

4. tytuły utworów, dzieł, artykułów – kursywą, tytuły czasopism – w cudzysłowie;

 

5. wyróżnienia – poprzez rozstrzelenie tekstu; nie stosować pogrubienia i podkreśleń;

 

6. wyodrębnione cytaty, tzw. bloczki (powyżej 3 wersów): czcionka 11 punktów, interlinia: 1, wcięcia akapitowe z lewej i z prawej strony;

 

7. rozwinięcie imion własnych w tekście głównym (gdy nazwisko pojawia się po raz pierwszy);

 

8. przypisy tekstowe i bibliograficzne – czcionka 10 z odnośnikami w indeksie górnym;

 

9. skróty łacińskie w przypisach: ibidem, idem, eadem, iidem, eaedem, op. cit.

 

10. przypisy dolne:

·       przypis z monografii: cytat – J. Kleiner, Słowacki, Wrocław 1969, s. 21–22.

·       przypis z rozdziału z pracy zbiorowej – Z. Stefanowska, Słowacki jako nowoczesny inteligent, [w:] Juliusz Słowacki – poeta europejski, red. M. Cieśla-Korytowska, W. Szturc i A. Ziołowicz, Kraków 2000, s. 9–10.

·       przypis z artykułu w czasopiśmie – P. Auster, Księga umarłych, tłum. M. Fedyszak, „Literatura na Świecie” 2001, nr 7, s. 193.

·       przypis z dzieła przetłumaczonego na j. polski – H. Bergson, Dwa źródła moralności i religii, tłum. P. Kostyło i K. Skorulski, Kraków 1993, s. 24.

·       powoływanie się na inny tekst tego samego autora, co wyżej – Idem, Filozofia Arystotelesa, tłum. G. Wiśniewski, Katowice 2005, s. 25.

·       powoływanie się tę samą pozycję, co wyżej – Ibidem, s. 27.

·       przypis z dzieła, które już znalazło się w przypisach, ale nie bezpośrednio wyżej – Z. Stefanowska, op. cit., s. 11

·       przypis z dzieła, które już znalazło się z przypisach , ale nie bezpośrednio wyżej , autora więcej niż jednego cytowanego utworu – J. Bagrowicz, Edukacja religijna..., s. 177.

·        

11. bibliografia końcowa

Na końcu tekstu należy zamieścić nienumerowaną bibliografię publikacji odnoszących się do artykułu, zgodnie z poniższymi przykładami opisów dla poszczególnych rodzajów tekstów:

[a] monografia, np.:

·       Eliade Mircea, Mit wiecznego powrotu, tłum. Artur Przybysławski, Warszawa: Wydawnictwo KR, 1998.

·       Kirchner Hanna, Nałkowska albo życie pisane, Warszawa: Wydawnictwo WAB, 2011.

[b] (współ)redagowany tom, np.:

·       Rodzina – prywatność – intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim, red. Dobrochna Kałwa, Adam Walaszek i Anna Żarnowska, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2005.

·       Miscellanea Eurasiatica Cracoviensia – Zrozumieć Eurazję, red. Cezary Galewicz, Jadwiga Pstrusińska, Lidia Sudyka. Kraków: Księgarnia Akademicka 2007.

[c] rozdział w tomie redagowanym, np.:

·       Markiewiczowa Hanna, Wizerunek kobiety II połowy XIX w. w prasie warszawskiej, [w:] Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, red. Krzysztof Jakubiak, Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000.

·       Puet Michael, Philosophy and Literature of Early China, [in:] The Columbia History of Chinese Literature, ed. Victor H. Mair, New York: Columbia University Press 2010.

[d] artykuł w czasopiśmie naukowych, np.:

·       Reychman Jan, Próba organizacji orientalizmu polskiego doby Mickiewicza, „Przegląd Orientalistyczny” 1954, nr 2.

·       Holloway John, Pojęcie mitu w literaturze, tłum. Elżbieta Muskat-Tabakowska, „Pamiętnik Literacki” 1969, z. 2.

[e] artykuł w dzienniku, tygodniku etc. np.:

·       Trojanow Ilija, Indische Literatur. Zwischen Bombay und Berlin, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 24 września 2006.

·       Zapert Tomasz Zbigniew, Odłożona partia Szpota, „Rzeczpospolita”, 4–5 kwietnia 2009.

[f] prace niepublikowana (maszynopis, komputeropis, rękopis, tekst wystąpienia konferencyjnego), np.:

·       Nha-Trang Công-Huyền-Tõn-Nữ-Thị, The Traditional Roles of Women as Reflected in Oral and Written Vietnamese Literature, niepublikowana rozprawa doktorska, Berkeley: University of California 1973.

·       Ranoszek Rudolf, Język churycki, jego budowa i jego znaczenie, referat wygłoszony podczas „XI Zjazdu Orientalistów Polskich”, Warszawa, 30 maja–1 czerwca 1952.

[g] podręcznik, skrypt np.:

·       Borzęcka Müneever, Majda Tadeusz, Skrypt do nauki języka tureckiego, Cz. I, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1965.

[h] tłumaczenie, np.:

·       Mo Yan, Klan czerwonego sorga, tłum. Katarzyna Kulpa, Warszawa: WAB 2013.

·       Mahfuz Nadżib, Opowieści starego Kairu, tłum. Jolanta Kozłowska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1989.

 [i] publikacja internetowa, np.:

·       Bocheńska Joanna, Język wart ocalenia czyli historia pewnego artykułu, 2008; publikacja internetowa na stronie: www.kurd.pl [dostęp: 2 marca 2017].

·       Literary award prizewinners, the state of translation in Myanmar, and more, 2016; publikacja internetowa na stronie: https://www.worldliteraturetoday.org/ [dostęp: 15 lutego 2017].

·       Słownik Wileński (Słownik języka polskiego), Wilno 1861; wersja elektroniczna na stronie: eswil.ijp-pan.krakow.pl [dostęp: 3 marca 2017].

Pozycje bibliografii powinny być uporządkowane alfabetycznie według nazwiska autorów (z wyjątkiem prac zbiorowych, w których pierwszym elementem opisu bibliograficznego jest tytuł).

Prace jednego autora należy uporządkować według lat wydania, od najstarszych do najnowszych. Nazwisko i imię kolejnego tytułu tego samego autora należy zastąpić długą pauzą (tzn.  „——”).

 

12. prosimy nie zostawiać pustych wierszy, nie dzielić wyrazów, nie stosować żadnego specjalnego formatowania;

 

13. fotografie przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość (pliki *.tif, *.jpg, *.png o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi), ujednoliconą formę i opisy;

 

14. wykresy – wykonane w Corel Draw lub Microsoft Exel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji);

 

15. tabele, schematy i rysunki powinny być ponumerowane i mieć tytuł czy też podpis;

 

16. nie należy zamieszczać ilustracji, schematów, rysunków z Internetu;

 

17. wszystkie fragmenty tekstów, ilustracje, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł, są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia przez Autora do Redakcji Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich;

 

18. na początku artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim (optymalnie 1200 znaków ze spacjami), tytuł po angielsku oraz do 5 słów-kluczy po polsku i angielsku.